APRA leven    
 
 
 

Berichten aan de verzekerden van Apra Leven N.V. in vereffening.

27 maart 2023

Mededeling van de vereffenaars


10 mei 2021

Mededeling van de vereffenaars


15 maart 2018

Mededeling van de vereffenaars


12 juni 2015

Mededeling aan de verzekerden


6 maart 2013

Mededeling van de vereffenaars


28 november 2012

Brief aan de groepsverzekerden die het oude formulier hebben teruggestuurd.
Brief aan de groepsverzekerden waarvan we nog geen of een onvolledig antwoord ontvingen.
Nieuw formulier.


26 juni 2012

Brief individuele levensverzekering.


20 juni 2012

Brief aan de werknemers.
Brief aan de werkgevers.


7 september 2011

Betreft verzekeringen voor bedrijfsleiders en zelfstandigen.

U hebt een groepsverzekeringsovereenkomst of een verzekering Individuele Pensioentoezegging (IPT) met gewaarborgde intrestvoet (met andere woorden Tak 21) onderschreven bij APRA Leven nv. De verzekerde personen in dit contract zijn allen personen met het statuut van zelfstandige.

Lees verder...
5 augustus 2011

U hebt ťťn of meerdere groepsverzekeringsovereenkomsten, een verzekering Individuele Pensioentoezegging (IPT) of een verzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) met gewaarborgde intrestvoet (met andere woorden Tak 21) onderschreven bij APRA Leven nv.

Lees verder...
29 juli 2011

Wij verwijzen naar ons voorgaand schrijven en houden eraan u mee te delen dat op 30 juni 2011 een wetsontwerp in plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is aangenomen met het oog op een wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten.

Ingevolge de ondertekening door de Koning op 19 juli 2011 is dit ontwerp wet geworden, deze wet strekt ertoe de uitbetaling van de tegemoetkomingen van het Bijzonder Beschermingsfonds fiscaal neutraal mogelijk te maken wanneer de uitbetaling gebeurt op een levensverzekeringscontract met dezelfde fiscale voorwaarden, als uw oorspronkelijk levensverzekeringscontract bij APRA LEVEN. U vindt deze wet, met omschrijving van de precieze modaliteiten, in bijlage.

Lees verder...
7 juli 2011

U hebt ťťn of meerdere levensverzekeringscontracten tak 21 onderschreven bij APRA Leven nv.

Zoals u weet, werd, bij beslissing van de FSMA (vroeger CBFA) van 4 maart 2011, de vergunning als verzekeringsonderneming van APRA Leven nv ingetrokken, hetgeen de onmiddellijke in vereffeningstelling tot gevolg heeft alsook de onmogelijkheid om haar activiteiten verder te zetten. Bijgevolg, zijn naar onze mening alle verzekeringscontracten alsook de verzekeringsdekking beŽindigd per 4 maart 2011.

In onze hoedanigheid van college van vereffenaars van APRA Leven nv, wensen wij u via dit schrijven te informeren omtrent de verschillende mogelijke opties die volgen uit de in vereffeningstelling.

Lees verder...
25 mei 2011

Het college van vereffenaars van NV Apra Leven in vereffening houdt eraan u een stand van zaken aangaande de vereffening mee te delen.

De vereffenaars doen momenteel al het mogelijke om billijke en voor alle verzekerden gelijkwaardige oplossingen te vinden. De vereffenaars zijn daarbij onderworpen aan de controle van de aandeelhouders, de bevoegde controle-instanties, alsook de controle van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen en moeten daartoe regelmatige rapporten opstellen.

Lees verder...
6 mei 2011

Het college van vereffenaars van NV Apra Leven in vereffening deelt u mee dat, op hun verzoek, het Bijzonder Beschermingsfonds aanvaard heeft de termijn om een aanvraag in te dienen te verlengen tot 17/08/2011.

Het aanvraagformulier met betrekking tot de tegemoetkoming van individuele levensverzekeringen kan gedownload worden op de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be

Namens het college van vereffening,

ACTUALIC EBVBA
Vertegenwoordigd door de heer
Ridder Claude Desseille
  NELISSEN GRADE CVBA
Vertegenwoordigd door
de heer Alexis LEFEBVRE

9 maart 2011

Beste verzekerde,

U of Uw werkgever heeft bij onze verzekeringsmaatschappij een verzekeringspolis gesloten.

In haar hoedanigheid van Belgische verzekeraar is onze vennootschap onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor het Bank-, FinanciŽn- en Assurantiewezen (hierna ę CBFA Ľ). Apra Leven N.V. staat, sinds de maand september 2009, onder streng toezicht van de CBFA wegens vastgestelde tekortkomingen qua dekkingswaarden en administratieve en boekhoudkundige organisatie.

Omdat de destijds bestaande raad van bestuur niet in de mogelijkheid geweest is om op bevredigende wijze gevolg te geven aan de verzoeken van de CBFA, heeft deze, in juni 2010, de vervanging gelast van de bestuurders door de ondergetekenden als nieuwe onafhankelijke bestuurders.

De aldus nieuwe samengestelde raad van bestuur heeft, met het akkoord van de CBFA, de nieuwe onafhankelijke bestuurders ondermeer belast met een onderzoek naar de financiŽle situatie van Apra Leven N.V. en het zoeken naar oplossingen, in de mate van het mogelijke en binnen de grenzen van hun bevoegdheden.

Lees verder...

 

 
      design: BeeldStudio